top of page

תקנון האתר

תקנון ללקוחות פרימיום

  SKeep It Simple ה,מובהר ומודגש, כי כל התכנים המוצגים באתר

מסופקים לצורך אינפורמטיבי בלבד, ואינם מהווים ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו ונתוניו האישיים של כל אדם. אין באמור באתר משום המלצת קנייה, מכירה או ביצוע עסקה כלשהי בניירות ערך או נכסים פיננסיים כלשהם, וכל החלטת השקעה של הקורא, ככל שתהיה, תהיה לפי שיקול דעתו בלבד. הקורא מתבקש לקורא את התכנים המוצגים באתר בעין ביקורתית ולבצע בדיקה עצמאית משלו במידה והוא שוקל להשקיע בנייר ערך או נכס פיננסי כלשהו, לשם כך, אנו ממליצים להיוועץ ביועץ השקעות אשר יתאים את ההשקעה לקורא באופן אישי בהתאם לצרכיו והעדפותיו, וכן להיוועץ בכל יועץ מוסמך אחר ככל שנדרש, לרבות יועצי מס ויועצים פיננסיים
כותבי תכני האתר, הנם כתבים בלבד ואינם בעלי רישיון יעוץ השקעות מטעם רשות ניירות ערך. כל הפועל על בסיס המידע המוצג באתר, לרבות מאמרים וראיונות המוצגים בו, לוקח על עצמו את מלוא האחריות להפסדים שעלולים להיגרם לו. צוות האתר, לא יהיה אחראי בשום צורה שהיא, לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בתכנים המוצגים באתר ו/או על מכל פרשנות שתינתן על ידי הקורא או כל גורם אחר לתכנים אלה.
תשומת ליבך כי פעילות בשוק ההון כרוכה בסיכונים רבים אשר את חלקם אין אפשרות לצפות מראש! על כן, השקעה בשוק ההון עשויה לגרום להפסד חלק מסכום ההשקעה ואף להפסד כל סכום ההשקעה
מודגש, כי לכותבי תכני האתר יש אחזקה בחלק מהניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסיים אשר ביחס אליהן מוצגים תכנים באתר, והם עשויים למכרם מעת לעת.
חשוב להבין, כי במידע הנכתב בתכני האתר, עשויות ליפול טעויות ועלולות להתגלות סטיות בין הנתונים הנכתבים למצב החברות בפועל, ויתכן כי המידע שיוצג יהיה לא מקיף ולא שלם ועשוי אף לא להחיל גילויים או סיכונים חשובים בקשר לחברות. כמו כן, עשויים לקרות שינויים מהותיים בחברות לאחר כתיבת התכנים באתר, וכותבי התכנים אינם מתחייבים לעדכן את תכני האתר בהתאם לשינויים שיחולו לאחר כתיבתם

bottom of page